Podmienky a pravidlá

Vitajte na stránke https://cover-flip.com/!

V týchto podmienkach sú uvedené pravidlá a predpisy pre používanie MARCELINO d.o.o..

Webová lokalita sa nachádza na adrese https://cover-flip.com/.

Prístupom na túto webovú lokalitu predpokladáme, že súhlasíte s týmito podmienkami. Nepokračujte v používaní https://cover-flip.com/ ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami uvedenými na tejto stránke.

Nasledujúca terminológia sa vzťahuje na tieto Podmienky, Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, Oznámenie o odmietnutí zodpovednosti a všetky Zmluvy: "Klient", "Vy" a "Váš" sa vzťahuje na Vás, osobu prihlásenú na tejto webovej stránke a vyhovujúcu podmienkam spoločnosti. "Spoločnosť", "Naše", "My", "Naše" a "Nás", sa vzťahuje na našu Spoločnosť. "Strana", "Strany" alebo "My", sa vzťahuje na klienta aj na nás. Všetky pojmy sa vzťahujú na ponuku, prijatie a odmenu za platbu potrebnú na uskutočnenie procesu našej pomoci Klientovi najvhodnejším spôsobom za výslovným účelom uspokojenia potrieb Klienta v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb Spoločnosti, v súlade s platnými právnymi predpismi Slovinska a na ich základe. Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, písanie veľkých písmen a/alebo on/ona alebo oni, sa považuje za zameniteľné, a preto sa vzťahuje na to isté.

Cookies

Používame súbory cookie. Prístupom https://cover-flip.com/, súhlasili ste s používaním súborov cookie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti MARCELINO d.o.o.

Väčšina interaktívnych webových stránok používa súbory cookie, ktoré nám umožňujú načítať údaje používateľa pri každej návšteve. Súbory cookie sa na našej webovej stránke používajú na umožnenie funkčnosti určitých oblastí, aby sa uľahčila návšteva našej webovej stránky. Súbory cookie môžu používať aj niektorí naši partnerskí/reklamní partneri.

Licencia

Pokiaľ nie je uvedené inak, spoločnosť MARCELINO d.o.o. a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva na všetok materiál na https://cover-flip.com/. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Prístup k nim môžete získať zo stránky https://cover-flip.com/. pre svoje osobné použitie s výhradou obmedzení stanovených v týchto podmienkach.

Nesmiete:

Znovu publikovať materiál z webovej stránky https://cover-flip.com/.
Predávať, prenajímať alebo poskytovať sublicencie na materiál zo stránky https://cover-flip.com/.
Reprodukovať, kopírovať alebo rozmnožovať materiál z webovej stránky https://cover-flip.com/.
Redistribúcia obsahu zo stránky https://cover-flip.com/.

Táto dohoda sa začína dňom jej podpísania.

Niektoré časti tejto webovej stránky ponúkajú používateľom možnosť zverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach webovej stránky. Spoločnosť MARCELINO d.o.o. nefiltruje, neupravuje, nezverejňuje ani neskúma komentáre pred ich uvedením na webovej stránke. Komentáre nevyjadrujú názory a stanoviská spoločnosti MARCELINO d.o.o., jej zástupcov a/alebo pridružených spoločností. Komentáre vyjadrujú názory a stanoviská osoby, ktorá ich zverejnila. V rozsahu povolenom platnými zákonmi spoločnosť MARCELINO d.o.o. nezodpovedá za Komentáre ani za žiadnu zodpovednosť, škody alebo výdavky spôsobené a/alebo vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek použitia a/alebo zverejnenia a/alebo objavenia sa Komentárov na tejto webovej stránke.

Spoločnosť MARCELINO d.o.o. si vyhradzuje právo monitorovať všetky komentáre a odstrániť všetky komentáre, ktoré možno považovať za nevhodné, urážlivé alebo spôsobujúce porušenie týchto Podmienok.

Zaručujete a vyhlasujete, že:

Ste oprávnení uverejňovať komentáre na našich webových stránkach a máte na to všetky potrebné licencie a súhlasy;
Komentáre nezasahujú do žiadneho práva duševného vlastníctva vrátane, ale bez obmedzenia, autorských práv, patentov alebo ochranných známok tretích strán;
Komentáre neobsahujú žiadne hanlivé, urážlivé, urážlivé, neslušné alebo inak nezákonné materiály, ktoré sú zásahom do súkromia
Komentáre sa nepoužívajú na získavanie alebo propagáciu obchodu alebo zvykov, ani na prezentáciu komerčných aktivít alebo nezákonnej činnosti.

Týmto udeľujete spoločnosti MARCELINO d.o.o. nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukciu, úpravu a oprávnenie iných na používanie, reprodukciu a úpravu akýchkoľvek vašich komentárov v akejkoľvek forme, formáte alebo médiu.

Hypertextové prepojenie na náš obsah

Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na našu webovú lokalitu bez predchádzajúceho písomného súhlasu:

Vládne agentúry;
Vyhľadávače;
Spravodajské organizácie;
Distribútori online katalógov môžu odkazovať na našu webovú lokalitu rovnakým spôsobom, ako odkazujú na webové lokality iných uvedených podnikov, a
Akreditované podniky v rámci celého systému, s výnimkou neziskových organizácií, charitatívnych nákupných centier a charitatívnych skupín, ktoré nesmú odkazovať na naše webové stránky.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, publikácie alebo iné informácie na webovej lokalite, pokiaľ je odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie odkazujúcej strany a jej produktov a/alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazujúcej strany.

Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií:

všeobecne známe zdroje spotrebiteľských a/alebo obchodných informácií;
stránky komunity;
združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie;
online adresár distribútorov;
internetové portály;
účtovnícke, právne a poradenské firmy a
vzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia.

Žiadosti o prepojenie od týchto organizácií schválime, ak o tom rozhodneme: (d) odkaz je v kontexte všeobecných informácií o zdrojoch, a to v prípade, že: a) odkaz nebude pôsobiť nepriaznivo na nás alebo na naše akreditované podniky; b) organizácia nemá u nás žiadne negatívne záznamy; c) prínos pre nás z viditeľnosti hypertextového odkazu kompenzuje neprítomnosť spoločnosti MARCELINO d.o.o.; a d) odkaz je v kontexte všeobecných informácií o zdrojoch.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, pokiaľ je odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie odkazujúcej strany a jej produktov alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazujúcej strany.

Ak ste jednou z organizácií uvedených v odseku 2 vyššie a máte záujem o prepojenie na našu webovú stránku, musíte nás o tom informovať zaslaním e-mailu na adresu [email protected]. Uveďte svoje meno, názov vašej organizácie, kontaktné údaje, ako aj adresu URL vašej webovej lokality, zoznam všetkých adries URL, z ktorých chcete odkazovať na našu webovú lokalitu, a zoznam adries URL na našej webovej lokalite, na ktoré chcete odkazovať. Na odpoveď počkajte 2 - 3 týždne.

Schválené organizácie môžu na našu webovú lokalitu odkazovať takto:

používaním nášho obchodného mena alebo
použitím jednotného lokátora zdrojov, na ktorý sa odkazuje, alebo
Použitím akéhokoľvek iného popisu našej webovej lokality, na ktorú sa odkazuje, ktorý dáva zmysel v kontexte a formáte obsahu na webovej lokalite odkazujúcej strany.

Bez licenčnej zmluvy o ochrannej známke nie je povolené používať logo spoločnosti MARCELINO d.o.o. ani iné umelecké diela na prepojenie.

Rámčeky iFrame

Bez predchádzajúceho súhlasu a písomného povolenia nesmiete na našich webových stránkach vytvárať rámy, ktoré akýmkoľvek spôsobom menia vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našej webovej stránky.

Zodpovednosť za obsah

Nenesieme zodpovednosť za žiadny obsah, ktorý sa objaví na vašej webovej lokalite. Súhlasíte s tým, že nás budete chrániť a brániť proti všetkým nárokom, ktoré sa objavia na vašej webovej lokalite. Na žiadnej Webovej lokalite by sa nemal(-i) objaviť odkaz(-y), ktorý(-é) by mohol(-i) byť interpretovaný(-é) ako hanlivý(-é), obscénny(-e) alebo trestný(-é), alebo ktorý(-é) porušuje(-jú), inak porušuje(-jú) alebo podporuje(-jú) porušenie alebo iné porušenie práv tretích strán.

Výhrada práv

Vyhradzujeme si právo požadovať, aby ste odstránili všetky odkazy alebo akýkoľvek konkrétny odkaz na našu webovú lokalitu. Súhlasíte s tým, že na požiadanie okamžite odstránite všetky odkazy na našu webovú lokalitu. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a zásady odkazovania. Neustálym odkazovaním na našu Webovú lokalitu súhlasíte s týmito podmienkami odkazovania a ich dodržiavaním.

Odstránenie odkazov z našej webovej stránky

Ak na našej webovej lokalite nájdete akýkoľvek odkaz, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a informovať. Žiadosti o odstránenie odkazov zvážime, ale nie sme povinní tak urobiť ani vám priamo odpovedať.

Nezaručujeme, že informácie na tejto webovej stránke sú správne, nezaručujeme ich úplnosť ani presnosť, ani nesľubujeme, že webová stránka zostane dostupná alebo že materiál na nej bude aktualizovaný.

Zrieknutie sa zodpovednosti
V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našej webovej stránky a používania tejto webovej stránky. Nič v tomto vyhlásení o vylúčení zodpovednosti:

obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb;
obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie;
obmedzovať naše alebo vaše záväzky akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený podľa platných právnych predpisov, alebo
vylúčiť akékoľvek naše alebo vaše záväzky, ktoré nie je možné vylúčiť podľa platných právnych predpisov.
Obmedzenia a zákazy zodpovednosti uvedené v tomto oddiele a na iných miestach tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti: (a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; a (b) upravujú všetky záväzky vyplývajúce z tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, z deliktu a z porušenia zákonných povinností.
Pokiaľ sú webová stránka a informácie a služby na nej poskytované bezplatne, nenesieme zodpovednosť za žiadne straty ani škody akéhokoľvek druhu.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Spoločnosť MARCELINO d.o.o. v súlade s právnymi normami neuznáva žiadneho vykonávateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov za zodpovedného za riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré by mohol spotrebiteľ iniciovať v súlade so zákonom o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Spoločnosť MARCELINO d.o.o. ako poskytovateľ tovarov a služieb zverejňuje na svojom webovom sídle elektronický odkaz na platformu riešenia spotrebiteľských sporov online (ODRP). Platforma je spotrebiteľom dostupná prostredníctvom elektronického odkazu http://ec.europa.eu/odr. Uvedená úprava vychádza zo zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2016/2004 a smernice